• Het-Meer-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Kamperveen-Zuideinde-foto-(3)-Foto-Tennekes copy
  • Stationskwartier-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Wilsum-foto-(2)-Foto-Tennekes copy
  • Zalk-foto-(4)-Foto-Tennekes copy
  • het_onderdijks
  • het_onderdijks1

In 6 stappen van 'eerste contact tot eerste steen'


Stap 1: Inschrijven op een kavel.
Inschrijven kan via een inschrijfformulier. Hebt u belangstelling voor een kavel voor een twee-onder-eenkapwoning? Dan moet u al een medebouwer hebben en samen met die medebouwer dat gesprek aangaan en het inschrijfformulier invullen.  Bij meerdere inschrijvingen op een kavel gebeurt de toewijzing door loting bij de notaris.


Stap 2: De kavel in optie/reserveringsvergoeding
Heeft u na loting een kavel toegewezen, dan gaat u in gesprek met  met de stedenbouwkundige. U krijgt dan een optie voor de kavel toegewezen. Hiervoor ondertekent u (en uw medebouwer) een optieformulier en ontvangt u (en uw medebouwer) van ons een factuur van € 1.000,00 als reserveringsvergoeding.Gemeente Kampen reserveert de kavel dan 6 maanden voor u. Binnen deze periode moet de koopovereenkomst getekend zijn en de bouwvergunning zijn aangevraagd.De reserveringsvergoeding verrekenen we bij de notaris als we de kavel aan u overdragen. Als u de optie binnen 6 maanden niet kunt omzetten in een koopovereenkomst, dan heeft u geen recht op terugbetaling van de reserveringsvergoeding en vervalt dit bedrag aan de gemeente. We gaan dan terug naar de volgorde van inschrijvers die bij de notaris is vastgesteld.
  • Bij de toewijzing voor een optie op de kavels voor een twee-onder-een-kapwoning geldt daarnaast ook het volgende: Als één van de optienemers zich terugtrekt, vervalt ook de optie voor de andere inschrijver.

Stap 3: Plannen maken en vergunningen aanvragen
Nu is het tijd om een bouwtekening te (laten) maken. Deze kan ingediend worden bij uw contactpersoon. Een toetsteam binnen de gemeente zal de bouwtekening doornemen. Dit team kijkt of er voldoende samenhang bestaat met de andere kavels en of er rekening gehouden wordt met de buitenruimteplannen. Het toetsteam is er ook om u te ondersteunen bij het kiezen van verschillende materialen. Op deze manier komt u in het verdere proces niet voor onverwachte verrassingen te staan. U/uw bouwer/architect kan aanwezig zijn bij de bespreking van uw plan in het toetsteam. Als het toetsteam groen licht geeft op uw plannen, kan de bouwvergunning worden aangevraagd.

Stap 4: De koopovereenkomst
Een belangrijke stap: u gaat de kavel kopen! Wanneer u besluit de kavel te kopen wordt de koopovereenkomst in tweevoud naar u toegezonden, evenals een verkooptekening. De getekende koopovereenkomsten stuurt u vervolgens binnen vier weken terug naar de gemeente. Dan wordt het verkoopbesluit genomen en ondertekent de burgemeester de overeenkomsten. Eén van de getekende overeenkomsten krijgt u, als koper, terug. Ook zorgen we dat het notariskantoor, waarvan u de naam u heeft ingevuld op de koopovereenkomst, de benodigde stukken voor de overdracht van ons krijgt.

Stap 5: Overdracht en betalen
De koopsom inclusief de hierover verschuldigde belasting (btw) moet bij de notariële overdracht worden voldaan. Verder dient u er rekening mee te houden dat er voor de grondoverdracht en de hypotheekakte notariële en kadastrale kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de koopsom. De notaris kan u daarover meer vertellen.

In de verkoopvoorwaarden, waarnaar wordt verwezen in de koopovereenkomst, is gesteld dat de grond uiterlijk een jaar na ondertekening (door de burgemeester) bij de notaris moet worden overgedragen. Mocht die datum niet worden gehaald, dan rekenen wij een rente van 6%. De rentetoerekening loopt van die datum tot aan het moment van passeren van de notariële akte. 

Stap 6: Bouwen maar!
Nu het hele proces doorlopen is wordt het tijd om te gaan bouwen! Zodra de bouwvergunning is verleend kan de grond worden overgedragen bij de notaris. De grond wordt bouwrijp overgedragen. Let er hierbij wel op dat er binnen zes weken na afgifte van de bouwvergunning nog bezwaar kan worden gemaakt. Nadat de bouwkavel bij de notaris is overgedragen moet er binnen een jaar worden gestart met de bouw van de woning. De woning moet binnen twee jaar na overdracht gebouwd zijn.

Starten met de bouw voordat de kavel is overgedragen heeft tot gevolg, overeenkomstig de voorwaarden in de koopovereenkomst, dat er een boeterente van 6% wordt berekend vanaf het moment van de start van de bouw tot aan de overdracht bij de notaris.